Phim tài liệu 01 tập

Kiên Giang 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đơn vị sản xuất : Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang

Người thực hiện : Võ Tấn Uyên

Thời lượng : 27.01 phút

Phim tài liệu giới thiệu sơ lược về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng, tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh; kết hợp với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Nội dung trọng tâm là những thành tựu vẻ vang của cách mạng Việt Nam, của Đảng bộ, quân và dân tỉnh Kiên Giang trong 50 năm thực hiện Di chúc của Bác; khơi dậy tinh thần tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Nhấn mạnh lời căn dặn của Người trước lúc đi xa, để mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi tổ chức Đảng tự soi rọi mình; phấn đấu xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh; xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh. Khẳng định những thành tựu nổi bật, những bài học kinh nghiệm của Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh qua 50 năm thực hiện Di chúc của Bác; việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Giới thiệu một số tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; phổ biến kinh nghiệm, cách làm hay của các cơ quan, đơn vị ở các ngành, địa phương tỉnh Kiên Giang trong thực hiện Di chúc và học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kết cấu phim gồm 03 phần: 1- Hoàn cảnh ra đời; nội dung cốt lõi; giá trị cơ bản trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 2- Cùng cả nước, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Kiên Giang tiến hành cuộc Cách mạng dân tộc, dân chủ; đánh đuổi giặc Mỹ xâm lược, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam. 3- Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân trong tỉnh bắt tay hàn gắn với thương chiến tranh, xây dựng chủ nghĩa xã hội theo di huấn của Người. Nhấn mạnh những thành tựu hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới. Điểm lại những kết quả nổi bật của tỉnh sau 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Giới thiệu các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; phổ biến kinh nghiệm, cách làm hay của các cơ quan, đơn vị ở các ngành, địa phương tỉnh Kiên Giang trong thực hiện Di chúc và học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.