Chương trình Chuyên đề tiếng dân tộc

Quảng Ninh - Khi ý Đảng hợp lòng Dân

Đơn vị sản xuất : Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh

Người thực hiện : Tằng A Năm, Lý Thảo, Đức Phong

Thời lượng : 23.43 phút

Lâu nay, trên các phương tiện truyền thông đại chúng hay nhắc đến những cụm từ “xã nghèo”, “xã đặc biệt khó khăn”… và đề cập đến việc làm thế nào để thoát nghèo, ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, hoàn thành mục tiêu Chương trình 135. Trong khi ở nhiều địa phương, vẫn đang loay hoay tìm mọi cách để đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, thì tại Quảng Ninh lại có hẳn một đề án riêng “ Nhiệm vụ và giải pháp đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn”. Tác phẩm đề cấp đến những đổi thay rõ nét diện mạo các xã, thôn đặc biệt khó khăn ở tỉnh Quảng Ninh. Đồng thời cho thấy cách làm sáng tạo của Quảng Ninh trong triển khai các giải pháp đưa các xã, thôn ra khỏi diện 135. Cách làm của Quảng Ninh có thể sẽ là những kinh nghiệm hiệu quả cho các địa phương khác trong việc đưa các xã, thôn bản thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn hiện nay.