Chương trình Chuyên đề tiếng dân tộc

Lãng phí lễ tiệc ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Đơn vị sản xuất : Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ngãi

Người thực hiện : Trần Đình Quang, Hồ Văn Sinh

Thời lượng : 16.42 phút