Chương trình Chuyên đề - Khoa giáo

Khoán kinh phí cấp xã - vì sao khó triển khai?

Đơn vị sản xuất : Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An

Người thực hiện : Hương Giang, Sơn Hiếu, Thu Hiền

Thời lượng : 20.28 phút

Thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, giảm số lượng công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã xóm, nâng cao thu nhập cho những đối tượng này, ngày 24/4/2019, Chính phủ ban hành NĐ 34 sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố, có hiệu lực từ ngày 25/6/2019. Theo đó, ngân sách nhà nước thực hiện khoán quỹ phụ cấp, bao gồm cả hỗ trợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để chi trả hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã theo quyết định phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn. Mặc dù nhận được sự đồng thuận của cán bộ, người dân, đáp ứng sự mong mỏi của nhiều địa phương, tuy nhiên thực tế đã cho thấy nhiều vấn đề bất cập dẫn đến việc khó triển khai Nghị định này. Chuyên đề “Khoán kinh phí cấp xã-Vì sao khó triển khai?” tập trung phân tích những bất cập, nguyên nhân, hệ luỵ từ thực tiễn tại tỉnh Nghệ An. Từ đó có những kiến nghị, đề xuất giải pháp để có thể triển khai Nghị định hợp tình, hợp lý và phù hợp với thực tiễn và bối cảnh đang thực hiện chủ trương sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xóm, xã trên toàn quốc hiện nay.