Chương trình Chuyên đề - Khoa giáo

Amiang trắng và sự lựa chọn

Đơn vị sản xuất : Ban Khoa giáo, Đài THVN

Người thực hiện : Phạm Xuân Hùng, Chu Văn Vui, Dương Văn Thuân, Nông Quốc Phong, Trương Tuấn Nghĩa, Nguyễn Xuân Chinh, Đinh Văn Thông.

Thời lượng : 22.46 phút

Việt Nam đã xác định Amiang trắng có trong tấm lợp phibroximang là chất độc đối với sức khoẻ con người. Tuy nhiên việc loại bỏ Amiang trắng đang gặp phải phản ứng từ các nhà sản xuất. Mới đây, với việc Bộ Xây dựng đã xây dựng dự thảo đề án, lộ trình dừng sử dụng Amiang trắng để chấm dứt sản xuất tấm lợp phibroximang từ năm 2023, vấn đề loại bỏ Amiang lại được xới xáo trở lại. Những ý kiến xung quanh dự thảo đề án cho thấy, Việt Nam cần có 1 sự lựa chọn trên cơ sở vì lợi ích của người dân và xã hội.